Podmínky použití


Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky! Společnost At Home Network Kft. (s ídlo : 1022 Budapest, L órántffy Zsuzsanna u. 5A 1/4.; daňové číslo : 13498447241, registrační číslo : 01 09 738371, vedený v Obchodním rejstříku Soudní stolice hlavního města ) („At Home“) je zavázaná pro zachování důvěry uživatelů webových stránek, považuje za mimořádně důležité ochrany Vašeho soukromí a učiní veškery kroky v zájmu bezpečného nakládání s Vašimi osobním i údaji. Pro použití webových stránek jsou platné níže uvedené podmínky .

1. Správné použití

Objevte webové stránky podle vašich potřeb a tam kde je možnost, kontaktujte se s námi, stáhněte nebo sdílejte naše obsahy na stránkách sociálních médií . Během toho prosíme bertve v ohledu že použití webových stránek, nebo stažené, či sdílené materiály v žádném rozsahu nemohou být protiprávní nebo urážlivé. Při použití žádáme :

(a) n eporušovat osobnostní práva jiných osob ;

(b) ne porušovat žádná práva duševního vlastni ctví ;

(c) ne zasílat žádné soubory obsahující viry, nebo které mohou mít za následek případné bezpečnostní problémy ;

(d) v žádném případě neohrožovat bezpečnost webových stránek .

 

2. Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje nebo materiály sdílené prostřednictvím webových stránek . Na webových stránkách nebo použití aplikace se může stát, že od Vás budeme žádat osobní údaje ( např. jméno, emailová adresa, adresa, telefonní číslo), které budeme zachovávat vždy důvěrn ě, a které třetím stranám neposkytneme . Při používání webových stránek At Home používáme cookies a další sledovací technologie pro sběr informací .

Cookie - k

Na webových stránek athome - network.com , respektive stávajících webových stránek používáme cookies ní že uvedených typů :

(a) Cookies stavu relace

Cookies stavu relace jsou dočasné soubory cookies, které se při uzavření prohlížečů smažou . V případě znovuotevření prohlížeče a vrácení se zpět na webovou stránku, kde jste vytvořili daný cookies, webová stránka Vás bude považovat za nového návštěvníka .

(b) Stálé cookies

Stálé cookies zůstávají uložené ve vašem prohlížeči tak dlouho, dokud je ručně neodstraníte , nebo dokud jim nevyprší lhůta. Tyto cookies Vás rozpoznávající jako vracejícího se návštěvníka

(c) Nut né cookies

Nutné cookies jsou nezbytné k fungování stávajících webových stránek, jejichž pomocí můžete danou webovou stránku prohlížet a používat jeho prvky .

(d) Cookies zasílající pro nás informace

Jedná se o námi umístěné cookies na webových stránkách, a pou ze tyto webové stránky je dokáž ou přečíst . Jsou nazývány cookies první strany .

(e) Rovněž umístíme cookies v inzerátech At Home, které jsou umístěny na další webové stránky (např. Facebook) patřící třetím stranám . Tyto cookies nám zasílají informace v případě, že kl iknete na inzerát. V tom případě At Home umístí cookies třetí strany . At Home informace získané prostřednictvím těchto cookes může využít k tomu, aby Vám nabídl inzeráty, které na základě Vaši přechozí dřívější online potřeby mohou být pro V ás důležité nebo zajímavé .

(f) Cookies zasílající informace dalším podnikům

Jedná se o cookies, které umisťují na stávajících webových stránkách naše partnerské podniky (např. Facebook) . Tyto podniky mohou informace získané prostřednictvím cookies použít k tomu , aby na jiných webových stránkách Vás anonymně zaměřenými inzeráty kontaktovali na základě Vaší návštěvy na stávajících webových stránkách . Například pokud Vy na webových stránkách použijete widget sociálních sítí ( např. ikona Facebook ) , ten zaznamenává, že jste daný obsah sdíleli nebo lajkovali . Facebook (jako podnik umísťující cookies ) tyto údaje pak shromažďuje .

 

3. Práva k duševnímu vlastnictví

3.1. Obsah poskytovaný prostřednict vím At Home

At Home je oprávněným majitelem práv k autorským - , ochranným známkám a duševnímu vlastnictví k materiálům na webových stránkách publikovaným prostřednictvím At Home nebo jeho jménem ( např. textům a obrázkům ), v jiných případech jsou obsahy zv eřejněny na jeho webových stránkách se souhlasem dalších majitelů. Uživatel je oprávněný výpisy vyhotovené z obsahu webových stránek reprodukovat k soukromému účelu ( nikoliv k obchodním účelům ). Podmínkou k výkonu tohoto práva je, že uživatelem zůstávají nedotčeny práva k duševnímu vlastnictví .

3.2. Obsah poskytovaný Uživateli

Uživatel prohlašuje, že je majitelem obsahu týkajícího se jím zveřejněné (zaslané) nemovitosti prostřednictvím webových stránek, nebo disponuje právy týkající se obsahu (tj získal povolení od oprávněné osoby pro sdělení obsahu ) a obsah ( např. obrázky, údaje )

může za účelem prodeje/pronájmu sdílet třetí straně .

Uživatel souhlasí, že s jím nahraným obsahem důsledkem abscence dohody, která by se toho týkala, bude nakládáno důvěrně, zároveň dává souhlas k tomu, že poskytne At Home s tím související globální právo k použití bez licenčního poplatku, bez časového omezení

(tudíž ke zveřejnění, reprodukci nebo zaslání obsahu ) za účelem souvisejícím s obchodní činnosti At Home .

 

4. Odpovědnost

At Home v zájmu zamezení narušení vykoná vše v zájmu zajištění přesnosti materiálů nacházejících se na webových stránkách . At Home nezodpovídá za přímé (např. selhání počítače) nebo nepřímé (např. ušlý zisk) škody vyplývající z jakýchkoliv nep řesných informací, rušení, nedostupnosti stránky nebo jiných událostí . Uživatel se zavazuje, že materiály nacházející se na webových stránkách použije výhradně na vlastní odpovědnost . Webová stránk a může o bsahovat odkazy směřující na jiné webové stránky než webové stránky At Home. At Home nedisponuje žádnou kontrolou nad webovými stránkami třetích stran, které nemusí nutně podporoat, respektive za jejich obsah, přesnost a funkčnost nenese odpovědnost .

Pokud uživatel provozuje vnější webové stránky, a ke s távající webové stránce si přeje vytvořit odkaz. At Home nemá žádné námitky za předpokladu, uživatel poskytne přesný URL na hlavní stranu webových stránek , odkaz směřující na webové stránky se otevře v novém oknu (použití techniky hloubkových odkazů , “fra ming” jsou zakázány ) a v žádném případě nemůže vzbudit dojem, že by jej At Home podporovala nebo se k němu připojovala.

 

5. K ontakt

Provozovatelem této webové stránky je společnost At Home Network Kft. ( sídlo : 1022 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 5A 1/4.; daňové číslo 13498447241, registrační číslo : 01 09 738371 , vedený v Obchodním rejstříku Soudní stolice Hlavního města ).

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek v souvislosti s webovými stránkami, prosíme, abyste nás kontaktovali prostřednictvím jedno ho z níže uvedených možností : (i) v emailu

info@athomebudapest.hu , (ii) telefonicky 06 1 240 2767 nebo (iii) na adrese: 1122 Budapest,

Városmajor u. 33. 4/1.

 

6. Změny

At Home si vyhrazuje právo pro změnu stávajících podmínek použití . V zájmu prohlédnutí podmínek pro použití a případných nových informací pravidelně navštěvujte tuto stránku .

 

7 . Rozhodné právo a soudní příslušnost
Uživatel návštěvou webových stránek souhlasí , že spory vyplývající z použití webových stránek nebo spory které s ním souvisí budou řešeny v souladu s maďarským právem. Na Na rozhodování v případných sporech disponuje výlučnou příslušností soud podle sídla společnosti At Home Budapest Network Kft.

Návštěvou webových stránek uživatel souhlasí se stávajícími podmínkami použití.